Strateginen muotoilu

Luomme menestystarinoita! Tunnistamme asiakkaiden ydintarpeet, muokkaamme ne radikaaleiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi ja muotoilemme niistä menestystuotteita ja -palveluja.

Asiakkaan ydin-
tavoitteet

Radikaalit liiketoiminta-
mahdollisuudet

=

Menestystuotteet
ja -palvelut

Strategisen muotoilun
menestystarinoita

”Uudenlaisten tuotteiden ja palvelujen muotoilu lähtee asiakkaiden ydintarpeiden tunnistamisesta sekä ongelmien lähestymisestä avoimesti, vanhoihin ratkaisuihin takertumatta.”

ED Designin DESIGN PUZZLETM -työkalupakki on kehitetty innovaatiomahdollisuuksien käyttäjäkeskeiseen tunnistamiseen sekä menestystuotteiden ja -palvelujen kehittämiseen. Työ alkaa käyttäjien havainnoinnilla ja syvähaastatteluilla sekä heidän ydintarpeidensa tunnistamisella. Löydösten systemaattinen analysointi ja sen pohjalta tapahtuva yhteiskehittäminen tuo esiin aidosti uudenlaisia innovaatiomahdollisuuksia.

Menetelmän tuottamia luovia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja jatkokehitetään niiden tuottaman liiketoiminnan elinvoimaisuuden ja teknologisen toteuttamiskelpoisuuden näkökulmista. Näin kehitetyt ratkaisut perustuvat todellisiin käyttäjätarpeisiin, sisältävät aitoa liiketoimintapotentiaalia ja ovat teknisesti toteutettavissa. Tuotekehitystoimet tuotteen ja/tai palvelun loppuun kehittämiseksi voidaan silloin käynnistää luottavaisin mielin.

Tekniikkakeskeisestä käyttäjäkeskeiseen
liiketoiminnan kehittämiseen

Perinteinen tuotekehitys on teknologialähtöistä. Meidän lähestymistapamme on erilainen. Käyttäjäkeskeiset menetelmämme perustuvat käyttäjien tavoitteiden tunnistamiseen ja niihin perustuvien liiketoimintamallien kehittämiseen. Teknologiset ratkaisut tulevat prosessissa viimeisinä. Ne ovat toki toteutuksen kannalta välttämättömiä, mutta niillä on merkitystä vain, mikäli käyttäjät haluavat kehitetyn ratkaisun, ja mikäli sen perusteella on mahdollista harjoittaa menestyvää liiketoimintaa. Käyttäjäkeskeinen lähestymistapa auttaa välttämään myöhäisiä muutoksia ja generoi oikein käytettynä radikaaleja menestysmahdollisuuksia.

Koko strateginen prosessimme perustuu etämenetelmiin. Kameraperusteisen etähavainnointijärjestelmämme avulla voimme suorittaa käyttäjätutkimuksia matkustamatta itse paikalle. Näin vältämme tyypilliset aikataulu- ja kustannushaasteet. Vastaavasti etämenetelmin järjestettävät innovaatiotyöpajamme mahdollistavat globaalin osallistumisen tehokkaasti ja ilman matkustamista.

Kaikki tuotekehitystoimemme voidaan tehdä etämenetelmin. Työskentelymme muokkautuu sujuvasti asiakkaidemme omiin prosesseihin.

Strategisen muotoilun
hyötyjä

 1. Tunnista tulevaisuuden mahdollisuudet: Optimaaliset ratkaisut perustuvat käyttäjien ydintarpeiden toteuttamiseen.
 2. Generoi innovaatioita: Oikeilla välineillä innovaatioiden generointi muuttuu epämääräisestä hapuilusta systemaattiseksi ja tuottavaksi prosessiksi.
 3. Loikkaa vähittäisestä radikaaliin:Unohda tuotteen hidas ja vähittäinen kehittäminen. Etsi sen sijaan radikaaleja, mullistavia innovaatioita.
 4. Vältä myöhäiset muutokset: Tuotteen testaaminen vasta sen valmistuttua on kallista. Ennakoivat käyttäjäselvitykset eivät ole.
 5. Hanki kilpailuetu: Käyttäjäkeskeinen innovointi tuottaa haluttavia, elinkelpoisia ja toteutuskelpoisia ratkaisuja.
 6. Siirry operationaalisesta strategiseen: Tutkimusten mukaan muotoilun strateginen hyödyntäminen mahdollistaa maailmanluokan innovaatioiden kehittämisen.

Muotoilu ei ole itseisarvo vaan merkittävä menestystekijä. Muotoiluun panostaminen kasvattaa yrityksen arvoa yli kolminkertaiseksi muihin yrityksiin nähden.

Jeneanne Rae: What is the Real Value of Design?

Strateginen muotoilu on
kokonais­valtaisen muotoilun lähtökohta.

Strategisen muotoilun tavoitteena on tunnistaa ja ennakoida tulevaisuuden haasteita sekä tuottaa käyttäjäymmärrykseen perustuvia luovia ratkaisuja.

Todelliset käyttäjätarpeet ja -toiveet tunnistetaan jalkautumalla kentälle ja osallistamalla asiakkaan eri käyttäjäryhmiä suunnittelutyöhön; näin tuotamme käyttäjien ydintarpeisiin, tavoitteisiin ja toiveisiin perustuvaa tietoa ja näkökulmia. Kartoitusvaiheen avulla tunnistetaan toimialaan vaikuttavat liiketoimintamallit ja kehitystrendit, selvitetään nykytilanne ja määritellään suunnittelun reunaehdot. Selkeä tavoitteenasettelu ohjaa tekemistä alusta asti oikeaan suuntaan.

Loppukäyttäjien ohella on tärkeää huomioida myös lopulliseen ratkaisuun liittyvät muut osa-alueet kuten esimerkiksi logistiikka, asennus ja huolto. Selvitystyön tulokset ja käyttäjien osallistaminen haastavat ennakko-oletukset ja paljastavat tärkeimmät kehityskohteet. Parhaimmillaan eteen avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Luovimmassa muotoilutyön vaiheessa muotoilijamme yhdistävät kokemuksensa käyttäjä- ja liiketoimintaymmärrykseen. Syntyy vaihtoehtoisia konsepteja, joissa tehokkuus, toimivuus, turvallisuus, miellyttävyys sekä älykkäät ratkaisut yhdistyvät brändiä rakentavaan skandinaaviseen designiin. Oma protopajamme mahdollistaa ratkaisujen testaamisen malleja ja prototyyppejä hyödyntäen. Konseptien perusteella on helppoa tehdä valistunut päätös jatkokehitykseen vietävästä ratkaisusta.

Palvelumuotoilijamme, teolliset muotoilijamme ja mekaniikkasuunnittelijamme tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa läpi koko tuotekehityshankkeen. Tekemistä ohjaavat käytettävyysnäkökulman ohella liiketoiminnalliset näkökohdat. Tarvittaessa toimimme asiakkaidemme kumppanina aina tuotantoon saattamiseen asti.

Strateginen muotoilu

 • Käyttäjäkeskeinen innovointi
 • Kokonaisvaltainen tuote- ja palvelumuotoilu
 • Uudet liiketoimintamallit
 • Visiot ja strategiat
 • Portfoliomuotoilu
 • Brändin rakentaminen